علی الراس چیست و دلایل علی الراس چه میباشد

زمانیکه اداره دارائی به دلائل مختلف نتواند مالیات یک مجموعه که به آن مالیات تعلق می گیرد را محاسبه نماید، دارائی خودش راسا وارد عمل شد و  اولا دفاتر شرکت رو اگر ارائه شده باشه رد می کند و ثانیا مالیات شرکت رو بصورت خودجوش محاسبه خواهد کرد، گفته می شود دفاتر شرکت ها به دلائل زیر هم علی اراس می شوند :

1- ترازنامه و حساب سود و زیان وجود نداشته باشد.

2- بنا اگر به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یا گزارشات مورد نظرشان ارائه نشود.

3- در صورتی که به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد، منظور از غیر قابل رسیدگی بودن :  یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اماهزینه مورد قبول نیستنند و یا دفاتر طبق ائین نامه و یا قوانین و استانداردها حسابداری نیست که این نظر ممیز می باشد .

در این حالت بهتر است ما طبق ماده 237 برگ تشخیص مبتنی بر ماخذ و دلایل کافی را از ممیز بگیریم و سپس با توجه موارد مطروحه مدارک و مستندات خود را درست کرده و مجددا به ممیز ارائه دهیم، اما اگر دفاتر مردود شوند یعنی در امد مودی قابل تعیین نمی باشد لذا در این حالت باید ثابت کنیم که درامد قابل تشخیص و محاسبه است.

موارد رد دفاتر: ماده 20)  تخلف از تکالیف مقرر در این آئین‌نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد:

 

 • در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
 • عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
 • ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
 • ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.
 • تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء‌استفاده.
 • جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء‌استفاده.
 • بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
 • تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2 و 3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین‌نامه.
 • عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین‌نامه
 • اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتیکه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین‌نامه اقدام نشده باشد.
 • در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.
 • عدم ارائه آئین‌نامه‌ها یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آئین‌نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می‌نمایند.
 • عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمب شده (ولو نانویس)
 • استفاده از دفاتر ثبت و پلمب شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین‌نامه)
 • عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستمهای الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند.
 • ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر بشرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه‌هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‌شود، بمنزله ثبت هزینه‌های غیرواقعی تلقی نمی‌شود.)


منبع: http://mojtabapazoki2.blogfa.com/

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدراتراﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات٢

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم داﻧﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺎﻻ و اﺻﻮل و
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
1 ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در راﺳﺘﺎي اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان
2
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان در اﺳﺘﺎنﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎن (در ﺻﻮرت
وﺟﻮد) اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان
ﺑﻪ آدرس http://www.iccim.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در 10 اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دارد. ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼسﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﻬﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ آدرس http://www.itsr.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات
اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ از ﻇﺮاﺋﻒ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﺪر دﻫﺪ. ﺻﺎدرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺗﺠﺎري دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰي، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺤﺮك ﻻزم و ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﮐﺎﻻ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮد:
1. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪم در اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات اﺳﺖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و راهﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آن ﮐﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران، اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﯽ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﯿﻦ-
اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺗﺎق ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﺮاﮐﺰي
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي رﻗﯿﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار
ﻣﻮردﻧﻈﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ.
 ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:

http://tccim.ir/images/docs/internationalmarketing.pdf

1
www.cppc.ir
2
www.farsi.tpo.ir

٣

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
2. ﺻﺪور ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ (ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر): ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪار ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:

http://tccim.ir/sample_docs.aspx

3. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارك و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي: ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻ را ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
22662653 و ﯾﺎ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=137

4. ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ: ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﻬﺎي ﺳﯿﻒ
1
(ﺑﻬﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ در ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ و ﺑﺎرﺑﻨﺪي) و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ وارﯾﺰ ﺑﺮوات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻘﺸﻪ ، ﻣﺪل و
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ورود ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از روي ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﺴﻠﯿﻤﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ارز و ﺑﺮاﺑﺮيﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان در روز ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
http://arzesh.tpo.ir

5. ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور از ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ: ﭘﺲ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﺻﺪور ﮐﺎﻻ را از ارﮔﺎن-
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪد وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت،ﮐﺸﺎورزي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻻزم
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 22662611 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در
ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ﺑﺮوز ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
6. اﻇﻬﺎر ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﺎ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﮔﻤﺮك
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻ و ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺟﻮاز ﺧﺮوﺟﯽ (ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ) اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
7. ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ و ﺑﯿﻤﻪ: ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮارداد ﺣﻤﻞ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻ را ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
8. درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎﻻ: اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺗﻮاﻓﻖ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
9. ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا: ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش ﮐﺎﻻي ﺧﻮد را ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ازاي اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮوش ﮔﻮاﻫﯽ
ﻣﺒﺪأ ﮐﺎﻻ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪا ﺑﺼﻮرت ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺪأ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
http://tccim.ir/COO_System.aspx

1
CIF

٤

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
10. ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ: ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺟﻮاز ﺧﺮوﺟﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﻞ
ﺻﺎدر و ﮐﺎﻻ را از ﮔﻤﺮك ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﻓﻪ (ﺣﻘﻮق ورودي)
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺧﺬ ﻣﯽ-
ﮐﻨﻨﺪ. اﺻﻄﻼﺣﺎ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ (Customs Duties) ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﻘﻮق
ورودي آﻣﺪه اﺳﺖ:
1. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ:
 ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
در اﯾﻦ روش، ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ آن درﺻﺪي از ارزش آن ﮐﺎﻻ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار آن ﮐﺎﻻ (وزن ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد) وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﮐﺐ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻮاردي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو روش ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
2. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت: ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻠﻞ آن، ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ
اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ، ﺟﻬﺖ ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ، ﮐﺸﻮر، اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﯾﺎ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﻧﻪ: ﺗﻌﺮﻓﻪ اي ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي وارده از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن
و ﺑﺪون اﻧﻌﻄﺎف اﺟﺮاء ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 ﺗﻌﺮﻓﻪ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ: در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ دو ﻧﻮع ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻧﻮع آن ﺣﺪ
ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺣﺪ دﯾﮕﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺬاﮐﺮه و اﻧﻌﻘﺎد ﭘﺮوﺗﮑﻞ و ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻌﺮﻓﻪ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺘﻮن دﯾﮕﺮي اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮي از ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ آن را "ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ" ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ورودي اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻘﻮق ورودي اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:

http://macmap.org

٥

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺮاي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎي ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
http://www.itair.ir .ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان؛
 ﺻﺎدرات و واردات:

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ
 ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت
 ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ (ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻤﺮك، اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﺎﻧﮏ، ارز و ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ)
 آﻣﺎر واردات
 ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
 آﻣﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺎري:
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل و ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات:
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎري، ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﻓﺮمﻫﺎي اداري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎري :
روﯾﺪادﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ :
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ در
ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف، ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه-
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺻﻨﻔﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ، ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.٦

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
ﻫﯿﺄتﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ:
ﯾﮑﯽ از اﻫﺮمﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﺑﺴﻂ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺪف (در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ) اﻋﺰام ﻫﯿﺄت ﻫﺎي ﺗﺠﺎري
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎ اﻋﺰام ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎري
اﻧﻔﺮادي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﯿﺄتﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ و اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ و ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎي ﺗﺠﺎري واﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﻄﻌﯽ و واﻗﻌﯽ ﺗﺠﺎري ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي و ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﺟﺮا ﮔﺮدد، ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﻣﺬاﮐﺮه و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ارﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻔﺮادي
وﺟﻮد دارد، ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺠﺎري ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺰام ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﻫﺸﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺣﻀﻮر و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش ﻫﯿﺄﺗﻬﺎي
ﺗﺠﺎري، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم در ﭼﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮي ﭘﺬﯾﺮش ﻫﯿﺌﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
1. اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
2. اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻌﺎون ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
3. اﺗﺎقﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن
4. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺠﺎز ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
5. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر
6. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
7. ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ - داﺧﻠﯽ داراي ﻣﺠﻮز
 ﺗﻤﺎس ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎري
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ، داﯾﺮﮐﺘﻮري ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ، وب
ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آدرس وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎد و ارﮔﺎنﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

٧

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
دﺧﯿﻞ در ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارشﻫﺎي ﮐﺸﻮري، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺠﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ.
 راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻣﯽﺗﻮان
از ﮐﻤﮏ راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ (در اداﻣﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ اﻓﺮاد آﻣﺪه اﺳﺖ) ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات ﺑﺎزارﻫﺎي
ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺪف، ﻣﺸﺨﺼﺎت راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
http://farsi.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=319
وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻌﺐ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﺑﺮون ﻣﺮزي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار از ﻟﺤﺎظ ﺟﺬب ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور اﯾﺮان و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺰﺑﻮر.
 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از اﯾﺮان.
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺎزار ﻫﺪف.
 اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺎر و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ذﯾﺮﺑﻂ.
 راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ درﺻﺪد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.
 ارﺳﺎل ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺮاي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ.
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ.
 ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﯿﺄت ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﺎزم اﯾﺮان ﯾﺎ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ واﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ از ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﺮﮐﯿﺐ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي آﻧﻬﺎ.
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوي ﺗﺠﺎري ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻃﺮﻓﻬﺎي ﺗﺠﺎري آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.
 ﻫﻤﮑﺎري در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان در ﺑﺎزار ﻫﺪف و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در آن ﺑﺎزار.
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﺟﻼﺳﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻤﮑﺎري در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي رﻗﺒﺎي ﺗﺠﺎري اﯾﺮان در ﻗﻠﻤﺮوي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎي ﻣﻮردي.
 ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ .

٨

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
 ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ درﺑﺎره ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ارﺳﺎل اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن.
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮراي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ راﯾﺰن ﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻘﺮار ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن.
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر.
 ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن .
 ﮔﺮدآوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎي رﻗﯿﺐ درﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ (اﻗﻼم ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ) ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ و ﺑﺮوﺷﻮر
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ.
 ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ، واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوﺷﺎن و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ درﻣﺤﻞ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ.
 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
 اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.


٩

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
 اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻧﻬﺎدي اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ
 ﺣﻠﻘﻪ واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻈﺮات، ﻃﺮﺣﻬﺎ، اﯾﺪه ﻫﺎ و ....
 اﺧﺬ ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎ، ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي ﺑﺮاي دوﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم، اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ
 اﺗﺨﺎذ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﮐﺎري و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزي اﻫﺪاف
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ
 اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺨﺮب ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و...
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ روز راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ، رﻗﺒﺎ، ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺠﺎري و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﺣﻀﻮر ﻗﻮي و ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي دوﻟﺘﯽ و...
رﺋﻮس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ
 زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺗﺸﮑﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ
 ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ وﺗﺸﮑﻞﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ
 زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺟﺮاي ﻃﺮح رده ﺑﻨﺪي و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر در روﯾﺪادﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري (ﺑﺮﻧﺪ) در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎپ ﺑﺮوﺷﻮر،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي رﺳﺎﻧﻪ اي و ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﺳﺎﯾﺖ و ﭘﻮرﺗﺎل اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار و ﮐﺎﻻ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف، ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ
 اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺻﺎدرات ﮔﺮا در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي
ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات، ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ


١٠

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ
دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ، اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮﺑﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﻪ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي را ﺑﻪ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ در ﺟﺪول
زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎره ﻧﻤﺎﺑﺮ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ 22664019 22664008-9
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎ 22662566 22664010
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ 22664021 22664036-7
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﯾﺮان در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﺮاي
درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎدرات > ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ > ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اﯾﺮان
ﻋﺪم وﺻﻮل ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺗﻨﮕﻨﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ وي در اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ وي
ﻣﯽ ﮔﺮدد. از اﯾﻨﺮو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدراﺗﯽ (ECAs)، ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰا ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن
زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺧﻄﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداري، ﺗﻘﻠﺐ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﻤﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدرات ﺑﺎ
ﺑﺴﻂ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزار اﻣﮑﺎن و ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎر
ﺻﺎدراﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ:

 اﻋﺘﻤﺎد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎري اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
 ﻇﺮﻓﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء را ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.
 در اﻣﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

١١

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
 ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺎزار را ﺑﺴﻂ دﻫﻨﺪ.
 ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﺑﺠﺎي اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدي
 ارﺗﺒﺎط ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان، ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﭘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدي ، ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ UNCTAD ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

 ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪاي
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
 ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاي
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎدرات > ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ > ﺑﯿﻤﻪ، ﺑﺎﻧﮏ، ارز، ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﯾﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس http://www.egfi.org ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات/واردات
اﯾﺮان (EXIM) را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺟﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات/واردات
ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد، ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب، ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد. رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ در اﯾﺮان، ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن در
ﺗﺎرﯾﺦ 1370/4/19 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻋﻤﻼً از ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه 1371 آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و از آن ﻫﻨﮕﺎم، در راﺳﺘﺎي ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ، ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﺎدري ﻣﺘﺨﺼﺺ و ورزﯾﺪه، در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ در روﻧﺪ ﮐﺎر، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد
و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮ د را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﻞ در
آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت
ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. ﻟﺬا در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ ﻓﻮق، ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

١٢

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
 اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﮐ ﻮﺗﺎهﻣﺪت، ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺻﺎدراﺗﯽ
 ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ
 اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
 اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎرات وارداﺗﯽ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
 اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد
 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎء ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ
 اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺰاري ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰاري اﺟﺮاي ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎري ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﻧﺠﺎم
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزي
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ در اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر
 اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺻﺪور
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺒﺪا ﮐﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
 اﻓﺘﺘﺎح و ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار و اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺎري، ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﺗﻨﺰل ﻣﺠﺪد، ﺗﻀﻤﯿﻦ اوراق و
اﺳﻨﺎد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﭼﮏ ﺑﺮات و ﺑﺮوات ارزي، ﻗﺒﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺣﻮاﻟﺠﺎت ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز و ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮه، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدي و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮري ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎ ﻟﯿﺖﻫﺎي
1 ﺻﺎدراﺗﯽ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ.

 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮراﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك
اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ و ﻣﺒﺎدﻻت ﻋﺎﻣﻠﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻋﻤﻞ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دو ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در
آﯾﻨﺪ. اﻋﻀﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻗﺒﺎل اﻋﻤﺎل و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد داراي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

1
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس http://www.edbi.ir

١٣

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮك و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق-
اﻟﻌﺎده اﻧﺠﺎم داده و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖ
اﻓﺘﺨﺎري اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﯿﺴﺖ اﺗﺎقﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ:
اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن، اﯾﺮان و ارﻣﻨﺴﺘـﺎن، اﯾﺮان و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، اﯾﺮان و اﻓﻐــﺎﻧﺴﺘـﺎن، اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ، اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، اﯾﺮان و ﺑﻠﮋﯾﮏ، اﯾﺮان و
روﺳﯿـــﻪ، اﯾﺮان و ﺳﻮﺋﺪ، اﯾﺮان و ﻋــﺮاق، اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﯾﺮان و ﮐـﺎﻧــﺎدا، اﯾﺮان و ﻟﯿﺒﯽ، اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن، و اﯾﺮان و ﭼﯿــﻦ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻧﯿﺰ ﻣﯽآﯾﺪ:
اﯾﺮان و آﻓﺮﯾﻘﺎ، اﯾﺮان و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل، اﯾﺮان و اﻟﺠﺰاﯾﺮ، اﯾﺮان و اﻣﺎرات، اﯾﺮان و ﺑﺤﺮﯾﻦ، اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ، اﯾﺮان و ﺗﻮﻧﺲ، اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ،
اﯾﺮان و ﯾﻮﻧﺎن، اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، اﯾﺮان و ﻗﻄﺮ، اﯾﺮان و ﻣﺎﻟﺰي، اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ، اﯾﺮان و ﻫﻠﻨﺪ، اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ، اﯾﺮان و ﯾﻤﻦ، اﯾﺮان و ژاﭘﻦ و
ﺷﻮراي زﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن.
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ :
http://tccim.ir/commonchambers.aspx
ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاران، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران و
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ آنﻫﺎ از اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻗﺖ در ﻧﺤﻮه ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
http://www.alibaba.com (Google Rank: 7/10) http://www.ecplaza.net (Google Rank: 5/10)
http://www.kompass.com (Google Rank: 7/10) http://www.tradezone.com (Google Rank: 5/10)
http://www.hktdc.com (Google Rank: 7/10) http://www.ec21.com (Google Rank: 5/10)
http://www.ameinfo.com (Google Rank: 7/10) http://www.exportbureau.com (Google Rank: 5/10)
http://www.globalsources.com (Google Rank: 6/10) http://www.worldbid.com (Google Rank: 5/10)
http://www.tradeKey.com (Google Rank: 6/10) http://www.etradeasia.com (Google Rank: 5/10)
http://www.b2bfreezone.com (Google Rank: 6/10) http://www.importers.com (Google Rank: 4/10)
http://www.toocle.com (Google Rank: 6/10) http://www.tpage.com (Google Rank: 4/10)
http://www.ttnet.net (Google Rank: 6/10) http://www.go4worldbusiness.com (Google Rank: 4/10)
http://www.zawya.com (Google Rank: 6/10) http://www.alilinks.com (Google Rank: 4/10)

١٤

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان، در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و دﻓﺘﺮ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺮاي در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻟﯿﺴﺘﯽ از
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي زﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از آن دﻓﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
http://www.middleeasttenders.com/
http://www.tendersinfo.com/
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت
22662554
22662518
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي دﻟﺨﻮاه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
http://www.auma.de http://www.tsnn.com
http://www.expodatabase.com http://www.eventseye.com
١٥

راﻫﻨﻤﺎي آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺎدرات
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎوره ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ﺗﻬﺮان ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻔﯿﺪي در ﻣﻮرد ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮﯾﻖ آدرسﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ:

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ http://tccim.ir/images/docs/InternationalMarketing.pdf
http://tccim.ir/images/docs/TradeMap.pdf Trademap ﺗﺠﺎري ﻧﻘﺸﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ
http://tccim.ir/images/docs/A_Handbook_of_Comercial_Correspondence.pdf اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي
http://tccim.ir/images/rules/TccimRule__25_ExportRule.pdf اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﻞ و ﻫﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت
http://tccim.ir/images/Docs/incoterms_2010.pdf 201 اﯾﻨﮑﻮﺗﺮﻣﺰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ
http://tccim.ir/images/Docs/PaymentTerms.pdf اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎي روش
http://tccim.ir/HelpDesk/ECommerceIntroduction.aspx اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ
http://tccim.ir/HelpDesk/BrandConsultation.aspx ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎوره
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺳﺎل ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ آدرسﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
ارﺳﺎل ﺳﻮاﻻت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ:
h

آموزش صادرات و واردات

کتاب آموزش صادرات و واردات

اگر به دنبال منابعی معتبر برای آموزش در حوزه واردات و صادرات هستید، می توانید این مقاله را تا به انتها مطالعه کرده و از فایل هایی که آورده می شود، حداکثر استفاده را نمایید.
در ادامه همراه ما باشید.

مراحل صادرات به صورت کلی

بازاریابی یکی از اولین مراحل در انجام فعالیت های صادراتی است. بازاریابی بدین معناست که از نحوه ورود به بازارهای خارجی با مذاکره با خریداران با خبر شویم. از راه های دیگری که می توانیم با استفاده از آن از نحوه ورود به بازارهای خارجی مطلع شویم، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی، تماس با رایزنان بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزی می باشد.
کسب مجوز صدور از ارگان ها و سازمان های ذی ربط
پس از بازاریابی صادر کننده باید مجوز صدور کالا را وزارت خانه های مرتبط باز پس بگیرد. البته صادر کردن مجوز تنها برای برخی از کالاها انجام می شود.
تعیین قیمت
قیمت کالاهای صادراتی توسط کمیسیون نرخ گذاری مشخص می شود. این کمیسیون از نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنایع و معادن، گمرک جهموری اسلامی ایران و بانک مرکزی تشکیل شده است.
صدور پیش فاکتور
صادرکننده باید پروفرما یا پیش فاکتور را که حاوی مشخصات کالا و فروشنده آن است برای خریدار ارسال نماید.
تهیه، تدارک و بسته بندی
صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید.
دریافت گواهی بازرسی کالا
این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.
صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا
صادر کنندگان در این مرحله فاکتورهای فروش کالا را صادر کرده و به تایید اتاق بازرگانی می رسانند. پس از این مرحله، گواهی مبدا کالا صادر خواهد شد.
سپردن پیمان یا تعهد ارزی
صادرکننده با ارائه مدارک لازم از جمله قیمت مصوب کمیسیون نرخ گذاری باید پیمان ارزی به بانک (اداره تهاتر و امور صادراتی) بسپارد. در حال حاضر که شرایط صادرات سهل تر شده است به جای پیمان ارزی، صادرکننده یک ورقه تعهد ارزی از بانک دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می شود.
عقد قرارداد حمل و بیمه
برای حمل و نقل با یکی از شرکت های ارائه دهنده این خدمات قراردادی را می بندند.
اظهار کالا به گمرک
در هنگام اظهار کالا به گمرک جواز خروج کالا از گمرک صادر شده و سپس کالا به خارج صادر خواهد شد.
ارسال کالا
صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می دهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرک بارگیری و به مقصد حمل می کند.

دریافت واریزنامه یا تصدیق صدور

اگر کالا به صورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد صادرکننده می تواند با ارائه اسناد حمل به بانک طرف حساب مراجعه و معادل ریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهییا تصدیق صدور اخذ نماید اما اگر به صورت امانی بخواهد صادر کند، صادرکننده کالای خود را به کشورهای موردنظر حمل می نماید و در مهلت تعیین شده به فروش می رساند و ارز حاصل از فروش را به کشور باز می گرداند و گواهی صدور دریافت می کند.
در این قسمت می توانید فایلی را که در اتاق بازرگانی تدوین شده دانلود نمایید. این فایل با نام راﻫﻨﻤﺎی آﻏﺎزﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺻﺎدرات تنظیم شده است.
از این قسمت می توانید آن را دانلود کنید.
در این فایل در مورد بازاریابی، تعرفه و حمل و نقل و تسهیلات صادرات، مطالبی آموزشی آورده شده است.
در خصوص منابع آموزشی برای واردات و صادرات می توانیم کتاب واردات و صادرات، نوشته شده توسط جان جی کاپلا را نیز به شما معرفی نماییم.منبع: http://mojtabapazoki2.blogfa.com/

اطلاعاتی درباره بازرگانی ایران

نکاتی که باید درباره بازرگانی ایران بدانید
بازرگانی، زیرمجموعه بخش خدمات و بخش مهمی از اقتصاد کشور است و ضامن حرکت رو به جلو در اقتصاد و رسیدن به
توسعه و بالارفتن رشد اقتصاد. این بخش مولفه اي اثرگذار است که ناکارآمدي در آن، دیگر بخش هاي اقتصاد را تحت
تاثیر قرار می دهد. بازرگانی با نتیجه فعالیت دیگر بخش ها سروکار دارد و در تکمیل روند تولید، در بخش هاي کشاورزي،
صنعت و معدن، موثر است. این نقش مهم در بازرگانی خارجی، که سر رشته صادرات را در دست می گیرد، برجسته تر است؛
از سوي دیگر بازرگانی داخلی هم در روند توسعه اقتصادي نقش مهمی ایفا می کند. پویایی هرچه بیشتر بخش بازرگانی، به
رضایت مصرف کننده و به تبع، رونق تولید کمک کند.
سهم بازرگانی در شاخص هاي مهم اقتصادي
براساس گزارش بانک مرکزي سهم بخش بازرگانی در اقتصاد ایران در 9 ماه اول سال 1393 در نرخ رشد اقتصادي 3,8
13,3 درصد محاسبه شده است. ، درصد بود همچنین سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی هم در سال 93
صدور اقلام غیرنفتی
صادرات کالاهاي غیر نفتی از مشخصه هاي مهم در توسعه بازرگانی است. صادرات غیرنفتی در ایران، به دلیل وابستگی
شدید کشورمان به صادرات نفت و پایان پذیري منابع این انرژي در آینده نه چندان دور، از اهمیت بسیاري برخوردار است تا
جایی که در نظر بسیاري از کارشناسان، تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادي کشور کاهش وابستگی به فروش نفت و
صدور اقلام غیرنفتی به بازارهاي هدف است و بر این اساس بخش بازرگانی خارجی را به گسترش تجارت و استفاده از
فرصت ها براي توسعه صادرات تشویق می کنند.
براساس آمار اعلام شده توسط گمرك جمهوري اسلامی، در سال گذشته، 98 هزار و 416 هزار تن کالاي غیرنفتی از
4,8 درصد و از نظر ارزشی 18,9 افزایش داشته. ، مرزهاي ایران خارج شده. این عدد از نظر وزنی نسبت به سال 92
41 هزار و 234 تن بوده که نسبت به سال گذشته، از نظر وزنی، 22,4 و از نظر ، هم چنین حجم واردات در 9 ماه سال 1393
ارزشی 5,6 درصد افزایش داشته. این درصد تغییرات در واردات را می توان ناشی از این دانست که بخش تولید داخلی هم
چنان به واردات وابستگی دارد.
آمار رسمی تجارت در چهارماه اول سال 94 ، حکایت دیگري از وضعیت بازرگانی ایران و صادرات و واردات را روایت می
کند. براساس آمارهاي گمرك جمهوري اسلامی ایران، حجم تجارت ایران با دنیا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
17,5 درصد کاهش یافته است.
، مجموع واردات و صادرات کشور در این مدت، به 27 میلیارد و 837 میلیون دلار رسید در حالیکه در مدت مشابه در سال 93
صادرات و واردات ایران در مجموع 33 میلیارد و 777 میلیون دلار بود. با مقایسه این ارقام می توان گفت تجارت امسال
ایرانیان با دنیا، پنج میلیارد و 940 میلیون دلار کمتر از سال گذشته است.
براساس آمار گمرك جمهوري اسلامی، در چهارماه اول سال، 14 میلیارد و 15 میلیون دلار، کالاي غیرنفتی از ایران به
سایر کشورها صادر شده. ارزش واردات در همین زمان 13 میلیارد و 822 میلیون دلار بوده. از نظر میزان وزنی کالاهاي
صادراتی ایران در سه ماه بهار و ماه اول تابستان امسال، 32 میلیون و 422 هزار تن تخمین زده شده و میزان وزن کالایی
که وارد کردیم، 11 میلیون و 392 هزار تن است.

ده قلم عمده وارداتی
خریداران و فروشندگان اجناس ما
7 میلیون و 912 هزار تن کالاي ایرانی به ارزش 2 میلیارد و 562 میلیون دلار از ایران به چین ، در چهار ماه اول سال 94
صادر شد. چینی ها بزرگترین وارد کننده کالا از ایران در چهارماه اول امسال بودند و پس از این کشور عراق با یک میلیارد
و 996 میلیون دلار کالا جایگاه دوم را داشت و امارات متحده عربی، سومین وارد کننده کالا از ایران را در این مدت بود با
یک میلیارد و 683 میلیون دلار واردات کالا که نسبت به سال گذشته 34 درصد افزایش داشته است.
هندي ها با وارداتی به ارزش 912 میلیون دلار، و افزایش 33 درصدي واردات از ایران، چهارمین خریدار کالاهاي ایرانی اند
و افغانستانی ها با 811 میلیون دلار کالا در رتبه پنجم قرار گرفته اند.
مجموع واردات کشورها از ایران
کشور وارد کننده ارزش(دلار)
چین 2،561،705،910
عراق 1،996،506،083
امارات متحده عربی 1،683،199،359
هند 912،525،466
افغانستان 810،703،479
جدول از گمرك ایران
اما در سوي دیگر اولین وارد کننده محصولات ایرانی، اولین صادرکننده کالا به ایران هم هست. چینی ها از کل سبد واردات
به کشور سهمی نزدیک به 3 میلیارد و 517 میلیون دلار دارند که این رقم نسبت به مدت مشابه در گذشته، 9درصد کاهش
داشته. اماراتی ها، 3 میلیارد و 38 میلیون دلار کالا به ایران فرستادند که مجموع صادرات آن ها هم، با 32 درصد کاهش
همراه بوده. پس از این دو کشور کره جنوبی، ترکیه و هند بزرگ ترین صادر کنندگان کالا به ایران هستند و به ترتیب یک
میلیارد و 265 میلیون دلار، یک میلیارد و 56 میلیون دلار و 843 میلیون دلار صادرات به ایران داشته اند.
مجموع صادرات کشور ها به ایران
کشور صادر کننده ارزش( دلار)
چین 3،517،825،874
امارات متحده عربی 3،038،251،419
کره جنوبی 1،264،975،574
ترکیه 1،056،237،194
هند 843،487،757
جدول از گمرك ایران
چالش هاي بازرگانی در ایران
کاهش صادرات در چهارماه اول سال 94 با سرعت بیشتري از کاهش واردات رو به رو بوده تا جایی که تراز تجاري کشور را
از منفی به مثبت تغییر داده است. این تغییر اما، به این دلیل آن که هم زمان با افزایش حجم صادرات انجام نشده، از نظر
کارشناسان اقتصادي ارزش چندانی ندارد. تراز مثبت تجاري از نظر کارشناسان زمانی خوب ارزیابی خواهد شد که همزمان با
افزایش حجم تجارت اتفاق بیفتد. یعنی سرعت افزایش صادرات از روند رشد واردات سبقت بگیرد. اینکه تراز تجاري ایران
در دوره هایی منفی شده یا بازرگانی ایران، به اهداف از پیش تعیین شده اش نرسیده، ناشی از چالش هایی است که هر
کدام به سهم خود، بر رونق بازرگانی اثر می گذارند.
تعرفه هاي پردردسر
اصلاح نظام تعرفه اي و ساده سازي آن، از مهم ترین اقدامات در کمک به بهبود بازرگانی ایران است. تعرفه هاي فعلی و
وضعیت نابسامان نظام تعرفه اي، نه تنها از تولید کننده داخلی حمایت نکرده بلکه در مواردي باعث تضعیف آن هم شده
است. حقوق مصرف کنندگان در نظام تعرفه اي آشفته تامین نخواهد شد و بازارها از کالاهاي بی کیفیت قاچاق پرخواهد
شد. بهترین شیوه در اصلاح نظام تعرفه، تعیین چند سطح تعرفه مشخص براي کالاهاي مواد اولیه، سرمایه اي، واسطه اي
و مصرفی و لوکس است. این روش به اعتقاد کارشناسان می تواند جایگزین تعیین تعرفه مشخص براي نزدیک به 7 هزار
ردیف کالا باشد.
گسترش بازارها
محدودیت بازارهاي ایران و تبادل بیشترین وزن از صادرات کالاهاي کشور به پنج یا شش کشور خاص، از محدودیت هاي
بازرگانی ایران در دوران تحریم هاست. گسترش شرکاي تجاري و افزایش تعدد آن، می تواند آسیب هاي احتمالی ناشی از
اعمال فشار این کشورها بر بازرگانان ایرانی را مرتفع کند. توسعه کشورهاي طرف تجاري، باعث تقویت تولید داخلی خواهد
شد. در صورتی که پیدا کردن بازارهاي جدید براي محصولات ایرانی با برنامه ریزي از سوي کشور همراه باشد، اثرهاي
مثبتی بر بازرگانی خواهد گذاشت اما حضور بدون راهبرد براي ایجاد تنوع در طرف هاي صادراتی به نتایج مثبتی نخواهد
رسید.
بهبود شاخص فضاي کسب و کار
بنابر آخرین اعلام بانک جهانی، ایران در بین 189 کشور جهان، در شاخص فضاي کسب و کار، رتبه 130 را به خود
اختصاص داده. شاخص فضاي کسب و کار، با در نظر گرفتن 10 شاخص کوچکتر مثل شروع کسب و کار، مجوز ساخت و
ساز، حمایت از سرمایه گذاري، تجارت و اجراي قرادادها و ... محاسبه می شود و به میزان سهولت در روند شروع فعالیت
هاي تجاري و بازرگانی مرتبط است. هر نوع سهولت در انجام فعالیت هاي اقتصادي در کشور می تواند بر بازرگانی خارجی
و داخلی اثرگذار باشد.
سیاست هایی براي محدودیت تجارت
اعمال سیاست هاي غیرکارشناسی شده در بخش تجارت، براي صادرات و واردات پیامدهاي منفی در پی دارد. گاهی دولت
ها براي حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار داخلی، دست به اعمال سیاست هاي محدود کننده در عرصه تجارت می زنند
که عمده ترین آسیب هاي آن، متوجه بخش صادرات است. به اعتقاد کارشناسان دولت باید از تصدیگر و قیمت گذاري هاي
دستور و اقداماتی از این دست دست بردارد و به دنبال واقعی سازي بازارها باشد.
بازرگانی و فرصت هاي پیش رو
در سند چشم انداز بیست ساله، ایران به عنوان کشوري توسعه یافته توصیف شده که با دیگر کشورهاي جهان تعاملی
سازنده و موثر دارد و در تولید ملی، متکی بر منابع انسانی و سرمایه هاي اجتماعی است. در برنامه هاي توسعه، در بخش
امور اقتصادي، به رشد پیوسته، با ثبات و پرشتاب، و فراهم کردن زمینه هاي لازم براي تحقق رقابت در سطح بازارهاي
داخلی و خارجی تاکید شده و صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته.
اهمیت نقش صادرات غیر نفتی در برنامه هاي توسعه اي و اهداف بلند مدت در سند چشم انداز، بیش از هر بخش دیگري،
فعالان اقتصادي را متوجه وظایف و مسئولیت هاي بخش بازرگانی می کند. با برداشتن تحریم ها و دست یابی بخش
بازرگانی ایران به ظرفیت هاي بین المللی در اقتصاد جهانی، بخش بازرگانی نیازمند بازیابی و درپیش گرفتن سازوکارهاي
دیگري براي حضور هرچه بیشتر و موثرتر در بازارهاي جهانی است. به اعتقاد کارشناسان پس از رفع تحریم ها و برقراري
ارتباط با اقتصاد جهانی، بخش بازرگانی این فرصت را دارد تا بازارهاي هدف کالاهاي صادراتی غیرنفتی ایران را توسعه دهد
و به اهداف از پیش تعیین شده براي اقتصاد، در برنامه هاي توسعه، جامه عمل بپوشاند.منبع: http://mojtabapazoki2.blogfa.com/